การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ 


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายต่อไปวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป