การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการเข้าร่วมการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต และการทบทวนกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบข้อมูล เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในส่วนของกรมประมงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องคือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มกระบวนงานที่มีผลกระทบสูงโดยมีเป้าหมายปรับลดระยะเวลาลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจะได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุงระยะเวลาต่อไป