การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – PROCESS & POTOTYPE


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – PROCESS & POTOTYPE 


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. กรมประมงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – PROCESS & POTOTYPE เพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบฯ ในภาพรวม การตรวจสอบแผนภาพกระบวนงาน (Final) เพื่อการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนให้อำนวยความสะดวกได้อย่างมรประสิทธิภาพ