การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 


 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรีย์ ชั้น 4  อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

   นายถาวร ทันใจ  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม

   เพื่อทราบการดำเนินงานถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง  และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจของกรมประมง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2564 – 2565 รวมถึงพิจารณาร่าง แผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566

ขอบคุณภาพข่าวจาก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์