การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทัล


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทัล 


กรมประมงปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการ บริการภาครัฐ โดยใช้รูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อม โยงหลายหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของ เวลา พื้นที่ และกลุ่มคน

ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมประมงมีงานบริการที่สามารถนำมายกระดับการให้บริการแบบ Fully Digital โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กพร.และสำนักงานรัฐบาลดิจิตัล (องค์การ มหาชน ) จำนวน 2 โครงการ ครอบคลุม 11 งานบริการ สำหรับโครงการพัฒนาใบอนุญาตบน ระบบ Biz Portal จะทดสอบ อบรมและเปิดให้ใช้บริการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่วนงานบริการที่อยู่ภายใต้โครงการ Re-Process และการจัดทำระบบต้นแบบ Prototype จะทดสอบระบบและอบรมภายในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ในขณะเดียวกันกรมประมงได้ เตรียมการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการคู่ขนานกันไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อผู้รับบริการ