การประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment


[2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-09] การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุม.. [2022-06-09] การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอ.. [2022-06-06] การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระรา.. [2022-06-01] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – P.. [2022-05-26] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-05-26] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop.. [2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment 


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองบริหารการคลัง และผู้แทนกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นเข้าร่วมประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นผู้มาชี้แจงผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการและรายละเอียดเกี่ยวกับระบบชำระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Goverment)  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียม ทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในส่วนของกรมประมงสถานะตอนนี้ได้ดำเนินการทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้ระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างที่กรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการตอบหนังสืออนุมัติให้ใช้ระบบเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองบริหารการคลัง และผู้แทนกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นเข้าร่วมประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นผู้มาชี้แจงผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการและรายละเอียดเกี่ยวกับระบบชำระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Goverment)  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียม ทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในส่วนของกรมประมงสถานะตอนนี้ได้ดำเนินการทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้ระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างที่กรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการตอบหนังสืออนุมัติให้ใช้ระบบ