การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง “LadNairst Service Awards” เสริมสร้าง ความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ


[2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-09] การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุม.. [2022-06-09] การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอ.. [2022-06-06] การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระรา.. [2022-06-01] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – P.. [2022-05-26] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-05-26] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop.. [2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. อ่านทั้งหมด 

การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง “LadNairst Service Awards” เสริมสร้าง ความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ 


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. กรมประมงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม รับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง “LadNairst Service Awards” เสริมสร้าง ความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ โดยมีหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอผลงานที่เคยได้รับรางวัล UNPSA เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมรับฟังมีองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการ ในการพัฒนาผลงานบริการภาครัฐเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสร้างความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการ สาธารณะจากหน่วยงานต้นแบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ ตลอดจนต่อยอดพัฒนาผลงานให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยการเสนอผลงานขอรับรางวัล UNPSA ได้ในโอกาสต่อไป