การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในระดับ กระทรวงและระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-09] การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุม.. [2022-06-09] การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอ.. [2022-06-06] การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระรา.. [2022-06-01] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – P.. [2022-05-26] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-05-26] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop.. [2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในระดับ กระทรวงและระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. กพช. ศทส. และ กมป. เข้าประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในระดับ กระทรวงและระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาหารือร่วมกันในประเด็นความก้าวหน้า การดำเนินงาน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 ในระดับกระทรวง และระดับกรมของกรทรวงเกษตรและสหกรณ์