การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-09] การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุม.. [2022-06-09] การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอ.. [2022-06-06] การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระรา.. [2022-06-01] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – P.. [2022-05-26] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-05-26] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop.. [2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. กรมประมงมอบหมายให้  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับฟังระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และจะเปิดระบบให้หน่วยงานเข้าประเมินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 ทาง awards.opdc.go.th/awardsregiste และ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี  พ.ศ. 2565 ขอให้แจ้งความประสงค์เพื่อยืนยันการให้คะแนนจากผลตรวจการประเมินเองในขั้นตอนที่ 1 หรือจะขอรับการประเมินใหม่เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ