การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


[2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-09] การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุม.. [2022-06-09] การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอ.. [2022-06-06] การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระรา.. [2022-06-01] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – P.. [2022-05-26] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-05-26] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop.. [2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาร่างกรอบแนวทาง การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างหน่วยงาน Joint KPIs) ตามนโยบายสำคัญ (Agenda) 3 ประเด็น ได้แก่ การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ) และการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อให้หน่วยงานจัดทำร่างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป