การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) และผู้ทำการประมง (ทบ3) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ Re-Process & Prototype


[2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-09] การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุม.. [2022-06-09] การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอ.. [2022-06-06] การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระรา.. [2022-06-01] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ RE – P.. [2022-05-26] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-05-26] กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop.. [2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) และผู้ทำการประมง (ทบ3) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ Re-Process & Prototype 


วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กพร. ศทส. กบม. กตร. สปก. และสนง.ปจ. เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) และผู้ทำการประมง (ทบ3) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ Re-Process & Prototype โดยทีมที่ปรึกษาขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ในการพัฒนาระบบฯ และตรวจสอบแผนผังการดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การออกแบบ Web Service ตรงตามความต้องการ สามารถรองรับ การใช้งานของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม