การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


[2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. [2022-05-11] การประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment.. [2022-05-06] การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs.. [2022-05-06] การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง.. [2022-05-06] การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (.. [2022-05-02] การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี.. [2022-04-28] การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในกา.. [2022-04-20] การประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำ.. [2022-04-11] กรมประมง "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), กรมปศุสัตว์ เพื่อหารือแนวทางการการปรับปรุง หรือแนวทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ อาทิ งานรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ระบบการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน, ใบรับรองการปศุสัตว์ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

เครดิต :  ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง