การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565


[2022-05-23] การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทั.. [2022-05-23] นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน.. [2022-05-11] การประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment.. [2022-05-06] การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs.. [2022-05-06] การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง.. [2022-05-06] การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (.. [2022-05-02] การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี.. [2022-04-28] การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในกา.. [2022-04-20] การประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำ.. [2022-04-11] กรมประมง "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 


วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 1 ภารกิจ ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ 4 ภารกิจ และภารกิจอื่น ๆ 4 ด้าน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เครดิต :  ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง