การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

[2021-12-23] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก.. [2021-12-20] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ .. [2021-12-20] การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พ.. [2021-12-14] การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ .. [2021-11-25] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA.. [2021-11-25] การประชุม คณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยค.. [2021-11-25] การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง.. [2021-10-24] การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง .. [2021-09-17] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564.. [2021-09-10] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA..
อ่านทั้งหมด 

การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference 

 เผยเเพร่: 2021-09-10 |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง อาทิ ด้านการดำเนินงาน มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและทำงานอย่างปลอดการทุจริต, ด้านการรายงานทางการเงิน ต้องมีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร, ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นการปฏิบัติ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

เครดิต ภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์