การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 


วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบบริหารได้จัดประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Clouds Meetings เพื่อรับทราบการดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมประมงในปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป

 

เครดิต :  ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง