การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564

[2021-12-23] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก.. [2021-12-20] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ .. [2021-12-20] การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พ.. [2021-12-14] การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ .. [2021-11-25] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA.. [2021-11-25] การประชุม คณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยค.. [2021-11-25] การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง.. [2021-10-24] การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง .. [2021-09-17] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564.. [2021-09-10] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA..
อ่านทั้งหมด 

การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10 |  อ่าน: 188 ครั้ง

 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบบริหารได้จัดประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Clouds Meetings เพื่อรับทราบการดำเนินการด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมประมงในปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป

 

เครดิต :  ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง