พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

[2021-12-23] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก.. [2021-12-20] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ .. [2021-12-20] การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พ.. [2021-12-14] การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ .. [2021-11-25] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA.. [2021-11-25] การประชุม คณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยค.. [2021-11-25] การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง.. [2021-10-24] การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง .. [2021-09-17] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564.. [2021-09-10] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA..
อ่านทั้งหมด 

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10 |  อ่าน: 232 ครั้ง

 

วันที่16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

โดยกรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลบริการภาครัฐ  ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดีเด่น จากผลงาน กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู้โควิด
2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากผลงาน หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม
3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน ปลาของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวิตพิชิตความจน คนท่าข้าม 
4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน อนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล

เครดิต : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง