พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 


วันที่16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

โดยกรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลบริการภาครัฐ  ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดีเด่น จากผลงาน กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู้โควิด
2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากผลงาน หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม
3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน ปลาของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวิตพิชิตความจน คนท่าข้าม 
4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน อนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล

เครดิต : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง