การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง 


วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 09.30 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทาง Video Conference ร่วมกับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจของกรมประมงตั้งแต่ปี 2563-2564 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจฯบรรลุตามเป้าหมาย

 

เครดิต : #กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์