การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง

[2021-12-23] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก.. [2021-12-20] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ .. [2021-12-20] การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พ.. [2021-12-14] การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ .. [2021-11-25] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA.. [2021-11-25] การประชุม คณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยค.. [2021-11-25] การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง.. [2021-10-24] การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง .. [2021-09-17] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564.. [2021-09-10] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA..
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2021-09-10 |  อ่าน: 259 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 09.30 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทาง Video Conference ร่วมกับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจของกรมประมงตั้งแต่ปี 2563-2564 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจฯบรรลุตามเป้าหมาย

 

เครดิต : #กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์