ประกาศ กนป.

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,006)  Infographic.. (2,126) อำนาจหน้าที่.. (1,655) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,654) ทำเนียบ ผอ... (1,578) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,577) โครงสร้าง กนป... (1,568) อัตรากำลัง.. (1,551) ประวัติ กนป. .. (1,483) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,405) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,056) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,055) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,053) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (952) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (923) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (918) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (719) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (718) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (717) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (703)

    Copyright © 2016-2021 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร