รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกรและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 เผยเเพร่: 2020-05-13 |  ผู้สนใจ: 88
 

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกรและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.1 ปฏิบัติงาน ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงาน

 

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาที่แน่นอน

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร แต่ไม่เกิน 45 ปี (ณ วันรับสมัคร)

2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง

 

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง

ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์

ในสาขาชีวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

 

3. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

4. สถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง หมู่ที่ 10 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ด้วยตนเอง

 

5. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 

6. วงเงินการจ้าง อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

7. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประเมินความรู้ความสามารถ (โดยการสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  จำนวน  1  ใบ

3.  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด. 8, สด. 9 หรือ สด. 43  จำนวน 1 ใบ

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ใบ

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ใบ

6.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

7.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 1 ปี)  จำนวน  1  ใบ

8.  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ใบ

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง กรมประมง ระยอง
 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-13
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-05-22
 •   ติดต่อโทร: 0 3865 5191
 •  บทความ
 • การเข้าใช้งานระบบ APD ครั้งแรก ยื่นคำขอเข้าใช้งาน APD ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยา มหันตภัยร้าย !!! เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 •  Hit 20 อันดับ
 • ปูม้า.. (15,687)  ม้าน้ำ.. (12,828) กุ้งแชบ๊วย.. (9,072) หมึกหอม.. (4,934) หอยหวาน.. (4,641) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,931) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (2,327) ประวัติความเป็นมา.. (2,007) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,770) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,706) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,605) ภารกิจและหน้าที่.. (1,565) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,536) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,487) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,315) .. (1,237) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (1,199) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ.. (1,104) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (1,027) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (894)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

   หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000