งบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (295)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (188) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (166) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (163) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (150) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (145) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (131) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (124) แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (111) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (109) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (109) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (103) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (101) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562.. (90) งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562.. (84) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (80) กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ปลานิลสระแก้ว.. (78) งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.. (78) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (76) งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561.. (76)