คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  

 เผยเเพร่: 2021-12-08 |  อ่าน: 84 ครั้ง


กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ 2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

     ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบราชการ

กดเพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตรงนี้