นายวิชัย ทองประไพ

ประมงจังหวัดสระแก้ว


ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานประมง)

 

    


นางสาวธนวันต์ เอี๊ยวพานิช

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

    
นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


นักวิชาการประมงชำนาญการ

 

    
นายอุดม คูณดอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

 

    
นางนุชนารถ หนุนอริยทรัพย์

ประมงอำเภออรัญประเทศ


เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 

 

    
นางสาคร โสภา

ประมงอำเภอวังน้ำเย็น 


เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

 

    
นางสาวภัณณิตา สมปอง

ประมงอำเภอเขาฉกรรจ์


เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

 

    


นางสาวลัดดาวัลย์ ก๊กหมึง

ประมงอำเภอเมืองสระแก้ว


เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 

    
นายวชิราวุฒิ นาดี

ประมงอำเภอวัฒนานคร


เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 

    


นางสาวสมจิตร์ ฤทธิ์กลาง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายนรงค์ฤทธิ์ โพธิ์งาม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาววิริยา ชันษา

นักวิชาการประมง


พนักงานราชการ

 

    
นางสาววนิสรา ปรางจันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


พนักงานราชการ

 

    
นางสาวเพ็ญพร เขาโพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่ประมง


พนักงานราชการ

 

    
นายมาโนช พันธ์ยัง

จ้างเหมาบริการ


 

 

    
นายสถาพร เมฆขจร

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวอุไรลักษณ์ นวลแก้ว

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

 เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000    fpo-sakaew@dof.in.th   037241729   037242773   แฟนเพจ