นายวิชัย ทองประไพ

ประมงจังหวัดสระแก้ว
(Chief of Sakaew Fisheries Provincial Office)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานประมง)

Director

เบอร์ติดต่อสายตรง 095-3588-323

    


นางสาวธนวันต์ เอี๊ยวพานิช

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(General Administration and Strategy Group)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(General Administration Officer, Professional Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 083-7098838

    
นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(Fisheries Development and Extension Group)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

Fishery Biologist, Professional Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 098-4146416

    
นายอุดม คูณดอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(Fisheries Administration and Management Group )

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

(Fishery Officer, Senior Level)  

เบอร์ติดต่อสายตรง  086-1580733

    
นางนุชนาถ หนุนอริยทรัพย์

ประมงอำเภออรัญประเทศ
(Aranyaprathet Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 

(Fishery Officer, Senior Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 088-6322454

    
นางสาคร โสภา

ประมงอำเภอวังน้ำเย็น 
(Wang Nam Yen Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

(Fishery Officer, Senior Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 064-5930659

    
นางสาวภัณณิตา สมปอง

ประมงอำเภอเขาฉกรรจ์
(Khao Chakan Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

(Fishery Officer, Senior Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง081-9687880

    


นายกิตติพัทธ์ โรจนะรัตน์

ประมงอำเภอเมืองสระแก้ว
(Mueang Sa Kaeo Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

(Fishery Officer, Experienced Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 086-0915391

    
นายวชิราวุฒิ นาดี

ประมงอำเภอวัฒนานคร
(Watthana Nakhon Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

(Fishery Officer, Experienced Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 096-2626936

    


นางสาวสมจิตร์ ฤทธิ์กลาง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(Fishery Officer, Experienced Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 086-3513487

    
นางสาวปิยะณี มีเดช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(General Service Officer, Operational Level)

เบอร์ติดต่อสายตรง 095-9562360

    


นางสาววิริยา ชันษา

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ

(Government Employee)

เบอร์ติดต่อสายตรง 090-2695449

    
นางสาวภัสธารีย์ นาดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Data Entry Officer)

พนักงานราชการ

(Government Employee)

เบอร์ติดต่อสายตรง 086-4694593

    
นางสาวเพ็ญพร เขาโพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่ประมง
(fishery officer)

พนักงานราชการ

(Government Employee)

เบอร์ติดต่อสายตรง 091-7261919

    
นางสาวสุดารัตน์ ภู่บำเพ็ญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(Policy and Plan Analysis Officer)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เบอร์ติดต่อสายตรง 093-3922352

    
นางสาวอนันตญา พัฒนพิบูลย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(Policy and Plan Analysis Officer)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เบอร์ติดต่อสายตรง 080-6594480

 

    
นายพิทยา อุตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(Policy and Plan Analysis Officer)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เบอร์ติดต่อสายตรง 091-0636594

    


นายนที มูลลี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(Policy and Plan Analysis Officer)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เบอร์ติดต่อสายตรง 061-5325005

    
นางสาวฐิติพันธ์ กิ่งวงศา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(Policy and Plan Analysis Officer)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เบอร์ติดต่อสายตรง 090-1323630

    


นายมาโนช พันธ์ยัง

จ้างเหมาบริการ
(Hire a service contract)

ขับรถยนต์

(Driver)

 

    
นายสถาพร เมฆขจร

จ้างเหมาบริการ
(Hire a service contract)

งานรักษาความปลอดภัย

(Security Guard)

    
นางไพทูลย์ ละลึกถึง

จ้างเหมาบริการ
(Hire a service contract)

งานทำความสะอาด

(Cleaning Staff)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

 เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000    fpo-sakaew@dof.in.th   037241729   037242773   แฟนเพจ