บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
นางสุจิตรา สรสิทธิ์

ประมงจังหวัดสระแก้ว
(อำนวยการ ระดับต้น)
    


นายอุดม คูณดอน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางดวงแข อังศุภานิช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวธนวันต์ เอี๊ยวพานิช

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางนุชนาถ หนุนอริยทรัพย์

ประมงอำเภออรัญประเทศ
(อาวุโส)
    
นางสาคร โสภา

ประมงอำเภอวัฒนานคร
(อาวุโส)
    
นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง

ประมงอำเภอตาพระยา
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวภัณณิตา สมปอง

ประมงอำเภอเขาฉกรรจ์
(อาวุโส)
    
นายวชิราวุฒิ นาดี

ประมงอำเภอวังน้ำเย็น
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกิตติพัทธ์ โรจนะรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวสมจิตร์ ฤทธิ์กลาง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวปิยะณี มีเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววิริยา ชันษา

นักวิชาการประมง
    
นางสาวคัมภีรพรรณ ภคศิริวัฒนา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวเพ็ญพร เขาโพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่ประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

 เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000