ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจการตรวจราชการและขับเคลื่อน การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจการตรวจราชการและขับเคลื่อน การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่20 พ.ค.2565 นายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการด่านประมงเขต4 (สระแก้ว) เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจการตรวจราชการและขับเคลื่อน การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
มีวาระการติดตามผลการดำเนินการดังนี้
1.ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางเกษตร ประมงและปศุสัตว์
2.ติดตามการขับเคลื่อนชนิดสินค้า เกษตร ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว ทางพืช ปศุสัตว์ ด้านประมง
3.รายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลาตะเพียนจังหวัดสระแก้ว
โดยมีนายเศรษฐเกรียติ  กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม   ณ ห้องประชุมบูรพาชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว