โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านประมง 

กิจกรรม


วันที่ 12 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมกับประมงอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิมปี 2564) เพื่อใช้ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอปากพะยูน พ.อ.กุศล เพ็ชรขวัญ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
2. ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอป่าบอน นายเส็น โคแหละ กิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน
3. ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอตะโหมด นางอนุรักษ์ จันทร์เพ็ชรพูล กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน...  227   ร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื...  217  ร่วมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาช...  213  นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะท...  213  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งานวัน...  209  ร่วมติดตามและตรวจสอบพื้นที่บ่อเลี้ยง สัตว์น้ำของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเ...  204  ร่วมประชุมโครงการสื่อสาธารณะ ในหัวข้อความยากจน ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้...  201  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  2564  “Halt Soil saliniza...  182   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ชวนเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทิ้งขยะให้ถูกถังที่คัดแย...  177  ขอเชิญร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาต...  176

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ