ขอเชิญร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ขอเชิญร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ “คลองขุด” ในวันนี้ เป็นกิจกรรมหรือแนวทางหนึ่ง ซึ่งกรมประมงนำมาใช้เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรประมง อันคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง      ประชาชนมีความมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านอาหารของพวกเราชาวไทยทุกคน “ทรัพยากรประมงเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด” ซึ่งเป็นความเชื่อที่สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีต แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความเจริญด้านต่างๆ ได้เข้ามาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าป่าไม้หรือสัตว์น้ำลดลง ทั้งนี้ปลาบางชนิดสูญพันธุ์ไป  ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเชื่อที่ผ่านมา กรมประมงเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งน้ำที่ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งนี้ความมั่งคงทางด้านอาหาร และความมั่นคงยั่งยืนของทรัพยากรประมง จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเอง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้จะเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนบ้านคลองขุดและชุมชนใกล้เคียงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   218   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  204  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทล...  184  เปิดตัวแหล่งจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สนับสนุนชาวประมง และกลุ่มเกษ...  177  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามและตรวจสอบสินค้าควบคุม (ผลิ...  176  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   166  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศ...  161  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BCG Model สิ...  161  ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัด...  157  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย    155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ