ITA ปี 2565 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้าง

      - แผนผังองค์กร

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5. ข้อมูลในการติดต่อ

o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A

o9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

       - รายงานแผน - ผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การพัฒนบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

     - แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมง 2565

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       - รายงานผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม

       - ประกาศจังหวัด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2565"

แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

      - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564
        ไตรมาสที่ 1 // ไตรมาสที่ 2 //  ไตรมาสที่ 3 // ไตรมาสที่ 4 

     - การกำหนดแนวทางมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      - คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ กรมประมง 

     - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจรักษ์น้ำรักษ์คลองเจดีย์บูช...  250   สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ องค์...  194  สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม มอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน...  181  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   180  โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   177  พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ...  153  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ...  127  กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 3,200 ตัว แก่หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเ...  117  ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   73  แบนเนอร์   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ