ITA ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ITA ปี 2563 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-06-18  |   ข่าววันที่: 2020-06-18 |  อ่าน: 306 ครั้ง
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  01. โครงสร้างและอัตรากำลัง

      - แผนผังองค์กร

  02. ข้อมูลผู้บริหาร

  03. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  05. ข้อมูลในการติดต่อ

  06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

     - ประกาศกรมประมง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

     - พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

     - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  07. ข่าวประชาสัมพันธ์

  08. Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  013.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     - คู่มือการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองกการแจ้งการประกอบกิจการ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

     - คู่มือการตรวจสอบระบบ GFMIS

    014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     - การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพะาเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

    - การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพะาเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2)

    - การขึ้นทะเบียนและต่ออายุสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)

    - การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

  015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  017.E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  023.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การพัฒนบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  033.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  038. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

  039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

     - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2563

     - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2562   

  043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

     - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

 หลักฐานมาตรการที่ 1 

     - สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

     - สรุปผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

     - หลักฐานข้อที่ 1 และ 2

     หลักฐานมาตรการที่ 2 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

     หลักฐานมาตรการที่ 3  กำหนดช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร

     หลักฐานมาตรการที่ 4 หลักฐานข้อ 4 การให้บริการ ณ จุดเดียว

     หลักฐานมาตรการที่ 5 การใช้บริการโดยใช้ระบบ IT


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,790)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,055) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,131) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,700) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,540) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,451) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,223) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,197) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,152) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,040) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (931) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (918) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (808) สถิติประมง.. (798) ราคาสัตว์น้ำ.. (792) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (771) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (668) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (659) หน่วยงานส่วนกลาง.. (648) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000