ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ ออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


 ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ ออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565  ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565

 วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ ออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565  ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงาประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)  

 ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุม อธิบายเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยตราสัญลักษณ์ธงเขียว ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สินค้าประมงได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือ ว่ามีความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดจำหน่ายสินค้าประมงผ่านร้านค้าสวัสดิการกรมประมง Fisherman Shop และประเภทของสินค้าประมงที่สามารถขอสัญลักษณ์ธงเขียว ซึ่งในระเบียบมี 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าที่ได้รับมาตรฐาน ได้แก่ สินค้าที่ผ่านการแปรรูป (อย., มผช., มกษ.,เกษตรอินทรีย์, มอก., Halal) สินค้าประมงสดที่เก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง (GAP, มกษ., เกษตรอินทรีย์, มอก.) มาตรฐานอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า และสินค้าประเภทที่ 2 สินค้าที่ยังไม่ได้ยื่นขอมาตรฐาน หรือกำลังยื่นขอมาตรฐาน ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้าประมงที่เข้าหลักเกณฑ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า อยู่ระหว่างการยื่นขอมาตรฐาน หรือยืนยันได้
ว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อม/การทำการประมงอย่างยั่งยืน

 ในโอกาสนี้ ที่ประชุม ฝากสำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่ดำเนินกิจการด้านแปรรูปสัตว์น้ำเป็นอันดับต้นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานประมงธงเขียว

#ประมงธงเขียว
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา...  408   ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566   392  ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ...  350  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  269  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  234  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   202  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาร...  185  ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด...  142  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใ...  140  ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ