บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference การดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ ศูนย์เครือข่ายด้านประมง นายถวร  กันทะมา ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม.ศิลปากรนครประฐม จัดอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปสัตว์น้ำอบแห้งด้วย พาราโบลาโดม" ผลิตภัณฑ์แปรรูปประกอบด้วบ ปลาดุกอบแห้ง รสดั้งเดิม รสลาบ รสคั่วกลิ้ง รสสไปรชี่ โดยนายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง, นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับนายวรรณภา นาคูณ ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง, นายนิคม สาดแฝง ตะวันฟาร์ม, นายทินกร จันทร์สมุทร ตัวแทนบมจ.เบทาโกร และคุณจีรวัฒน์ จันทร์มนี บจ.ธนวัฒน์ ฟาร์ม 2019 ลงพื้นที่มอบกระชังบก, มอบพันธุ์ปลาดุก 600 ตัว, มอบอาหารปลา 3 กระสอบต่อครัวเรือน และมอบพันธุ์ปลากินพืช 3,000 ตัว แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านประมง และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน 4 ครัวเรือน ที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร
              โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร  ร่วมเป็นเกียรติมอบปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโขงเจียม โดยได้แจ้งฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การขึ้นทะเบียนผู้ทำ,การประมงและแจ้งกำหนดการรับปัจจัยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี  2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองคำผักแว่น ม.5 ม.6 และม.7 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันอยู่เวร ตรวจตราเพื่อดูแลลูกกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดในหนองคำผักแว่น ม.5 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม  2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  เข้าร่วมอบรบการแปรรูปสัตว์(ปลาแห้ง) ด้วยพาราโบลาโดมพลังงานแสงอาทิตย์  ณ ศูนย์เครือข่ายด้านประมงของนายถาวร  กันทะมา อ.กุดข้าวปุ้น อบราบการแปรรูปสัตว์(ปลาแห้ง)  หลักสูตร 4 วัน มีเกษตรกรแกนนำเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน โดยวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 63 นายธงชัย  ชาตำแย ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

กรมประมง....เตือน!!!!
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระวังโรคสัตว์น้ำใน.....ช่วงฤดูฝน

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประมงอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานการประชุม

วันที่่ 23-26 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน จัดเตรียมความพร้อมในการปล่อยกุ้งก้ามกรามตามโครงการ จำนวน 4  แห่ง ดังนี้
      1.หนองครุฑ ม.8 ต.คูเมือง
      2.หนองหอ ม.1 ต.บุ่งหวาย
      3.หนองมันปลา ม.3 ต.โนนโหนน
      4.สระใหญ่ ม.1 ต.โพธิ์ใหญ่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังอ.สว่างวีระวงศ์ ที่ได้นำผลผลิตปลานิลสดมาจำหน่ายในโครงการเชื่อมโยงการค้าบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์Covid 19 ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) นำโดยนายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล และคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชน นำโดยนายธีระ อนุมาตย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตรวจติดตามปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20-27 พฤษภาคม  2563 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สำนักงานประมงอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม  2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาตะพียนขาว เพื่อเตรียมเพาะขยายพันธุ์ พร้อมได้เยี่ยมชม อาคารแปรรูปปลาแห้งของกลุ่ม โดยมีนายถาวร  กันทะมา ศูนย์เครือข่ายด้านประมงเป็นประธาน

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้านโนนศิลา ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเถอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น.  นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วง โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรร่วมกับเกษตรอำเภอสิรินธร มอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด 19  ตามแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 อำเภอสิรินธร 
          โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.  นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับตะวันฟาร์ม มอบปลานิลจำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับอำเภอสิรินธรเพื่อมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเภอสิรินธร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  
            นำทีมโดย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น.  นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับร่วมกับ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 โรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายสังวาล พรหมสำลี หน.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด 19  ตามแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 อำเภอสิรินธร 
          โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานใครหยุด เราไม่หยุด เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านการประมง ระหว่างวันที่ 27ถึง 31พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 21.00 น.  บริเวณลานจอดรถด้านข้างห้างเซ็ลทรัลพล่าซ่า

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วยนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 4 (อุบบราชธานี) และด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองหล่ม ม.3  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ทำการตรวจประเมินอัตราการเจริญ ดำเนินการติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 62  "โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำขุมชน"

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 4 (อุบบราชธานี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สระประมง บ้านนาโพธิ์  ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยท่านนายกสง่า  หาญกล้า นายก อบต ค้อทอง  ดำเนินการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 62  "โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำขุมชน" กุ้งก้ามกรามมีขนาดโตอย่างเห็นได้ชัด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.
       นายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วย นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองนาแซง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว 
         ณ หนองนาแซง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ ร่วมประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2563 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้แหล่งน้ำชุมชน และผลการประเมินอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามหลังจากปล่อยไปแล้ว 1 เดือน ให้ประธานในที่ประชุมทราบ

วันที่  26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองคำผักแว่น ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์   ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองคำผักแว่น ตำบลแก่งโดม  อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้สามารถจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ผ่านระบบการประชุมทางวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

“โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายประชุม ดวนใหญ่  หัวกลุ่มหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุพัตร์  ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)และคณะ ร่วมกับนายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำของชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ณ แหล่งน้ำ 
บุ่งนางแพง ตำบลกุดลาด อ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองบ้าน ตำบลกระโสบ และหนองผือ ตำบลขามใหญ่ อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป“โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน”
 

“โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางเพชรรัตน์  สมเสนาะ หัวกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง ร่วมกับนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำของชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ณ หนองแวง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน?  จัดสร้างแหล่งหลบซ่อน? กร่ำ? (เยาะ)? และเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม บริเวณฝายน้ำล้นห้วยงิ้วตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี

“โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาว ศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง ร่วมส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำของชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำดอนจำปา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป“

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,456)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,924) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,757) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,080) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,070) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (981) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (946) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (940) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (924) แบนเนอร์.. (879) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (878) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (847) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (830) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (810) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (791) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (779) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (772) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (770) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (736) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (727)