บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  21  มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่พ่อค้า แม่ค้า จำหน่ายในตลาดชุมชนและตลาดประจำอำเภอ ชื่อตลาดเทศบาล 3 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้  21  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอ่างก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ 1.กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ 2.ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ห้ามทำการประมง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 3.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4.การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าปลานิลกระชังในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน (งานระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายลำพอง ตาทอง พนักงานพัสดุ ส.3  ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมืองทุกวันอาทิตย์ โดยหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม และมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตักบาตรและเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมคณะส่วนราชการอำเภอพิบูลฯเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนา ต.โนนกลาง อ.พิบูลฯโดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ในแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร มอบหมายให้ นางสาวสาลินี วงษุณา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านคันไร่ใต้ รับมอบพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี (อ.ดอนมดแดง) ดังนี้
         1) รับมอบพันธุ์ปลาไส้ตันตาขาว ขนาด 2-3 ซม. จำนวน 20,000 ตัว โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อปล่อยลงห้วยบ้าน (แม่น้ำมูล)  เขตพื้นที่ หมู่ 9 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
         2) รับมอบพันธุ์ตะเพียน ขนาด 3-5  ซม. จำนวน 7500 ตัวเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธาระณะชุมชน หมู่ 9 ต.คันไร่          อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564) เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละ 3,000 ตัว  พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ณ ศาลากลางบ้านบูรพา ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) บ้านโชคเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง ต.อุบลราชธานี โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในฐานการเรียนรู้ฯ และการจำหน่ายสินค้าภายในงาน

วันนี้ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวนิภาพร ทองแปลง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายลำพอง  ตาทอง พนักงานพัสดุ ส.3 ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัด ให้ทำการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรัพย์สินของทางราชการ ของประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนายฉลอง ทองพิมพ์  ซึ่งได้ดำเนินการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 1 บ่อๆละ3,000 ตัว, ปลาตะเพียนในบ่อดิน 2 บ่อๆละ2,000 ตัว, เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จำนวน 4 บ่อๆละ 100 ตัว, และเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชังขนาด 2×2 เมตร จำนวน 3 กระชังจับกุ้งฝอยจำหน่ายสัปดาห์ละ 2-3 กก.ๆละ 200 บาท ทั้งนี้ได้มอบใบรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ณ ศพก.เครือข่ายด้านประมง  หมู่ 4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดกกยาง กม.28 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จาการสอบถามผู้ค้า จำนวน 2 ราย แจ้งว่าปริมาณการจำหน่ายลดลงกว่า ร้อยละ 50 ผลเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 แต่ในเดือนมิถุนายนปริมาณการจำหน่ายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคได้หันมาบริโภคสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดโรคระบาดในโค และสุกร

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ ณ สำนักสงฆ์วัดโนนเจริญ ม.9 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  
     เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
     โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  
     ซึ่งในวันนี้ ประมงอำเภอได้ร่วมรับฟังข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง ดังนี้
     1. รณรงค์ให้เกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มาดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1
     2. รณรงค์ให้ชาวประมงที่จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะมาดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3
     3. แจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2564 (ด้านการประมง)
     4. ประชาสัมพันธ์พื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมงพ.ศ. 2564
    5. รับฟัง ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง พร้อมทั้งแจกเอกสารเพยแผร่ด้านการประมง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง
ในพื้นที่ ตำบลสองคอน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ชาวประมงยังสามารถจับสัตว์น้ำได้ตามปกติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  รายนายทวนทอง  บุตรวงศ์   ต.เก่าขาม   อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเครือข่ายได้ดำเนินการจัดทำโรงเพาะฟัก เพื่อผลิตลูกปลา จำหน่าย และประมงอำเภอร่วมวางแผนการปรับพื้รที่บ่อดินเพื่ออนุบาลลูกปลา ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน และอำเภอใกล้เคียง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวกานตรวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จังหวัดอุบลราชธานี
          นำโดยนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอโซน 4 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต.คำเขื่อนแก้ว  และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมต้อนรับคณะนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการฯ  เขตตรวจราชการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  พร้อมด้วยนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายจักรพงศ์ การีชุม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร และนางสาวกาญจน์ กุมแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี  เป็นผู้เข้ารับการตรวจประเมินการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.40 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการเกษตร ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ่ายทอดเทคโนโลยี "field day" ที่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยได้พูดถึงการจัดกิจกรรม field day ที่เน้นให้เกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนในสถานที่จริง โดยมีศพก.เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และเกษตรสามารถพบปะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตลอดจนเกษตรที่เข้ามารับองค์ความรู้ในฐานเรียนรู้ด้านการประมงจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง การส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าประมง และยังกระตุ้นให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ที่ได้ไปวางแผนการผลิต และเกิดการถ่ายทอดจากเกษตรสู่เกษตรกรต่อไป

วันที่ 17 ?มิถุนายน 2564? นาย?บัญญัติ ?ไฝ?่?จิต? ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?ตาลสุม? เพื่อให้เจ้าหน้าที่เชิญชวนกลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?ที่ขุดบ่อใหม่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์?น้ำกับกรมประมง? และพบประธานกลุ่ม?ผู้ทำการประมงอำเภอ?ตาลสุม?เพื่อเชิญชวนและนัดหมายขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง(ทบ.3)?กับสำนักงานประมงอำเภอฯ

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
    วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
2.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
    วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
      โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เฝ้ารับเสด็จฯทั้งนี้ ในส่วนของโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน (กิจกรรมด้านประมง) ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้ตามเป้าหมาย 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 150 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และจัดสรรให้ผู้นำชุมชนนพันธ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำขุมชน ทั้งหมด 10 แหล่งน้ำ 5 ตำบล 2 อำเภอ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2564) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมพิธีเปิด และบูรณางานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่” ณ ศพก.เครือข่ายด้านเกษตร ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้วยกันเอง ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง) ปี 2564 จำนวน 20 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตดังนี้
- พันธุ์ปลาตะเพียน 2,000 ตัว/ราย 
- อาหารปลากินพืช จำนวน 22 กระสอบ
ณ สำนักงานประมงอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564  นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง บูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมแนวทางการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายกิตติพงษ์ คำแสนราช)  ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการจัดโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรจากเกษตรกรต้นแบบ สู่เกษตรกรรายใหม่ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง และเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  อำเภอสำโรง จำนวน 30 ราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  ร่วมถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ โดยเน้นหลักสูตรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
เวลา 08.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และนางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว/ราย อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ อาคารจัดแสดงสินค้า OTOP ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยในการมอบปัจจัยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเสกสรร สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง ให้เกียรติมอบแก่เกษตรกร
เวลา 08.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว/ราย อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย  ณ บ้านเลขที่ 72 หมูที่ 6 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
เวลา 10.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง  และนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร  บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 2,000 ตัว/ราย อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีวั

วันนี้  16 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง มอบปัจจัยการผลิตอาหารปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ให้ความรู้ด้านวิชาการและมอบปัจจัยการผลิต ณ อาคารโอท็อป ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง โดยนายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดงเป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต ดังนี้
  อาหารปลากินพืช รายละ 1 กระสอบๆละ 20 กิโลกรัม  และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรายละ 2,000 ตัว

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ดำเนินการจัดหาสถานที่ และอำนวยความสะดวกในจำหน่ายปลานิลสด ราคา กิโลกรัมละ 55 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid 19 และช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีปลานิลบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาด และบริการจำหน่ายถึงที่ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เวลา 08.00 น. จำนวน 500 กิโลกรัม ครับ

วันที่16 มิถุนายน 2564 นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกร ตามโครงการอบรมเกษตรกรตามโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมแนวทางการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ณ ศพก.หลัก ประจำอำเภอทุ่งศรีอุดม  ในหัวข้อการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ด้านประมง โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วย นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการจัดหาสถานที่อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าปลานิลกระชัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในอำเภอดอนมดแดง นำปลานิลมาจำหน่ายบริเวณที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายบัญญัติ ไฝ่จิต  ประมงอำเภอพิบูลฯ มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์(สป15)จำนวน3ราย พร้อมขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอพิบูลและตาลสุมจำนวน 15 ราย

วันที่ 15  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม   ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมสรุปการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย หน่วยงานห่วงโซ่อาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลกลางในระบบดิจิตอล ในการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2) การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ที่สำคัญได้แก่ 2.1การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ตำบล 1 โรงเรียนอาหารปลอดภัย 2.2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารของดีของฝาก จังหวัดอุบลราชธานี(ปลาส้ม) 2.3 อาหารปลอดภัย Street food good health / Green and  healthy market  นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจำหน่ายปลานิลในกระชังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,481)  เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,435) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,372) ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (2,189) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,615) การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (อาหารปลากินพืช คนละ 6 กระสอบ) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่.. (1,544) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,436) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,431) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,399) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,303) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,300) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (1,281) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,225) แบนเนอร์.. (1,220) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด  เข้าตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ในพื.. (1,204) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (1,185) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (1,184) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (1,172) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (1,097) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (1,094)