บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ แปลงสาธิตเกษตรวิถีใหม่ (โคกหนองแสงโมเดล) บ้านหนองแสงกลาง ม.7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยนายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม นายไชยวัฒน์ ศรีสว่าง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชและนายเสฏฐวุฒิ กลิ่นบัว กำนันตำบลกุดประทาย ร่วมปล่อยพันธ์ุปลาหมอชุมพร ขนาด 7-10 cm  จำนวน 200 ตัว

วันนี้ (27 กันยายน 2564) เวลา 06.45 น. นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร วัฒนสิทธิ ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตร ตรวจรับปัจจัยการผลิต เพื่อมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. คนละ 700 ตัว อาหารเม็ดปลากินพืชสำเร็จรูป คนละ 1 กระสอบ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการตรวจรับปัจจัยการผลิตวันนี้พบว่า ลูกพันธุ์ปลานิล มีขนาดมาตรฐานตามคุณสมบัติสัญญาจัดซื้อ ความยาวเฉลี่ย 5.9 ซม. และจำนวนตัวเฉลี่ยต่อถุง 180 ตัว

วันที 27 กันยายน 2564 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติด้านประมง ความเสียหายเบื้อต้น เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย เป็นฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะและอนุบาล ที่ตั้งฟาร์ม บ้านดอนไม้คูณ ม.4 ต.เหล่าบก พื้นที่ได้รับความเสียหาย 78 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 1,030,000 บาท สถานการณืเกิดจากน้ำลำเซบกที่ไหลมาจากอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เออ่ล้นลำเซบกเข้าท่วมพื้นที่เพาะเลี้ยงของเกษตรกร และมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

วันนี้ (27 กันยายน 2564 ) เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตร ตรวจรับปัจจัยการผลิต เพื่อมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด  5-7 ซม. คนละ 700 ตัว  อาหารเม็ดปลากินพืช  คนละ 1 กระสอบ ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการตรวจรับปัจจัยการผลิตวันนี้พบว่า ลูกปลานิล มีขนาดมาตรฐานตามคุณสมบัติสัญญาจัดซื้อ ความยาวเฉลี่ย 5.8 และจำนวนตัวเฉลี่ยต่อถุง 178 ตัว

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมง" ณ มนธิรา รีสอร์ท อำเภอเดชอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการส่งเสริมพัฒนาการทำการประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสามารถในการพัฒนานำไปสู่การประกอบอาชีพและธุรกิจด้านการประมง และสร้างรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากร ตลอดจนคณะกรรมาธิการได้รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อเกิดการส่งเสริมและพัฒนาภาคการประมงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวภัทรสุดา วะสุรีย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอาทิตยา อุทัยวัฒน์ เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน บูรณางานร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก และร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 40 ราย พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เลี้ยงปลาดุก ตลอดจนการแนะนำการเลี้ยงปลาดุก และการเฝ้าระวังโรค ภายใต้โครงการมหาลัยสู่ตำบล (University to Tambon : U2T) ณ บ้านบก หมู่ที่ 12  ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เกษตรกรมีความสนใจ และต้องการพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไป

วันที่ 23 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่  1/2564 ซึ่งในการประชุมคณะนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  1) แนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณประโยชน์  (การเลี้ยงปลาในกระชัง) รูปแบบเกษตรพันธสัญญา 2)  แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อรองรับสถานการการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และในวันนี้ได้รับเกียรติ จากนายไพสิทธิ์ พละสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ให้ข้อมูลเกี่ยวพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในที่ประชุมด้วย

วันที่ 22 กันยายน 2564
นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย  นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง และคณะ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองสิม  บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางโยภาพ และหนองบัวใหญ่  บ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมการอนุบาลลูกปลาในกระชังเจริญเติบโตดี และแข็งแรงดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำดูแลเและเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมตอบข้อสอบถามต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 ชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านโนนบ่อแบงตำบลขามเปี้ย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,647)  ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (3,367) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,651) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,542) การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (อาหารปลากินพืช คนละ 6 กระสอบ) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่.. (2,411) ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตระการพืชผล ณ ประชุม ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล .. (1,910) การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. (1,869) การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. (1,869) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,868) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,760)