บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
     โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธานในพิธีวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
     โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 15.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ นักศึกษาฝึกงาน ร่วมสรงน้ำพระ เเละรดน้ำดำหัว ไหว้ขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันสงกรานต์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

 วันที่ 9 เมษายน 2564   เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน นายธีระศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหนองครก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมเปิดจับปลา...หากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีเซียนแหเข้าร่วม 350 คน จำหน่ายบัตรละ 100 บาท แถมเสื้อฟรี 1 ตัว
ปลาที่จับได้ ปลาจีน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม เป็นต้น
“เพิ่มทรัพยการสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้ชุมชน”
ทั้งนี้ได้มีรางวัลพิเศษสำหรับเซียนแหที่จับปลาได้ขนาดใหญ่สุดรับเงินรางวัล 500??300??200 บาท ตามลำดับ
รางวัลกุ้งใหญ่ที่สุด 1 รางวัล 300 บาท
รางวัลจับกุ้งก้ามกรามได้มากที่สุด 1 รางวัล 300 บาท
รางวัลพิเศษจับฉลากคนได้กุ้งก้ามกรามอีก 1 รางวัล 300 บาท
 

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน และลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรรายนายปรีชา สารบูรณ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564 หัวข้อ "การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ Video conference Ststem) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับนายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ
ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ(ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM)ชุมชนประมงแม่น้ำโขง  ณ บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการ ดังนี้
1.ประชุมพบปะคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
2.มอบอาหารปลากินพืช 15 กระสอบ 
3.ติดตั้งป้ายโครงการฯ
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านห้วยหมากใต้ ประสัมพันธ์ผ่านหอกระจ่ายข่าว แจ้งผู้ที่มีอาชีพทำการประมงในแม่น้ำโขง ไม่ควรใช้ปืนดำน้ำยิงปลาในช่วงที่แม่น้ำโขงใสไร้ตะกอนทำให้สามารถยิงปลาขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร นายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผิดกฏหมาย ให้กับชาวประมงที่ทำการประมงในแม่น้ำโขง ณ ศาลากลางบ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ชาวประมงตระหนักถึงการทำการประมงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำลดน้องลงตามไปด้วย 
จึงได้เน้นย้ำให้ชาวประมงทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฏหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือการทำการประมงในแม่น้ำโขงด้วยการดำน้ำยิงปลาในช่วงที่แม่น้ำโขงใสไร้ตะกอนซึ่งทำให้สามารถยิงปลาขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป

“หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือ เป๋าฮื้อน้ำจืด มีชื่อภาษาอังกฤษ
Golden Apple Snail เป็นหอยทากน้ำจืด ( freshwater snail ) มีฝาเดียว เป็นหอยวงศ์เดียวกับหอยโข่งของบ้านเรา ( apple snail , Pila spp. ) แต่หอยเชอรี่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ แพร่กระจายสู่ทวีปเอเชียโดยชาวญี่ปุ่น ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป หอยเชอรี่มี 2 พวก ได้แก่

   1. หอยเชอรี่เปลือกสีน้ำตาล เนื้อและหนวดมีสีเหลือง

    2. หอยเชอรี่เปลือกสีเขียวเข้มปนดำและมีแถบสีดำจางๆพาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน มีรูปร่างค่อนข้างกลมผิวเปลือกเรียบ การหมุนของเปลือกเป็นเกลียววนขวา เมื่อโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 83 มิลลิเมตร หนัก 165 กรัม เคลื่อนที่โดยใช้ foot  (ตีนหอย)

อุปนิสัยการกินอาหาร
     หอยเชอรี่กินพืชน้ำได้เกือบทุกชนิดที่มีลักษณะไม่อ่อนนิ่ม เช่น แหน แหนแดง ไข่น้ำ ผักบุ้ง ผักกระเฉด สาหร่ายต่างๆ ยอดอ่อนผักตบชวา ต้นกล้าข้าว คะน้าแม๊กซิโก มะละกอรวมถึงซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

-หอยเชอรี่มีเพศแยกได้จากความนูนมากน้อยของแผ่นoperculum

-ถ้าหากนูนมากเป็นหอยเพศผู้

-อายุประมาณ 3 เดือน มักจะจับคู่ผสมพันธุ์กันราว 12 ชั่วโมง

- 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ส่วนมากเป็นเวลากลางคืน

- ไข่มีสีชมพูสดเกาะติดอยู่กัน 2-3 นิ้ว 

- ความดกไข่ประมาณ ไข่ 388-2,000 ฟอง 

วิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่

1.เตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงหอยเชอรี่ เช่น กระชังในบ่อดิน
บ่อซีเมนต์ โดยใส่พืชน้ำ แหน ผักตบ ผักบุ้ง ทางมะพร้าว เศษไม้ สำหรับไว้ให้หอยเชอรี่เกาะ

2.รวบรวมไข่ (สีชมพูแก่ค่อนไปสีเทา) หรือหอยเชอรี่พ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด เพื่อนำมาปล่อยในพื้นที่เลี้ยงที่เตรียมไว้ เลี้ยงระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จับขาย ขนาดประมาณ 50 – 60 ตัว/กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 50 – 80 บาท ขายตามร้านส้มตำ และร้านอาหารอีสานทั่วไป

ข้อมูลโดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายณคร  หล้าศรี ผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่างเก็บน้ำห้วยยอดเทียมตอนบน พื้นที่ 25 ไร่ ณ ศาลากลางบ้านสมพรรัตน์  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตด้านประมง เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ พร้อมทั้งกำหนดวันอบรมให้ความรู้คณะกรรมบริการจัดการแหล่งน้ำ ต่อไป
   ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ว ให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเกิดพายุฤดูทำให้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้และให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารดังกล่าวอย่างทั่วถึงต่อไป

 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบข้อมูลโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)

 วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อสอบถามข้อมูลการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดนัดบ้านนาดู่ ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า ทุกเช้าวันเสาร์ และเย็นวันพุธ ของทุกสัปดาห์
     ในวันนี้ พบแม่ค้าจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย สินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย
    1. ปลานิล ราคา 75 บ. ปริมาณการขาย 180 กก./ด.
    2. ปลาช่อน.ราคา 100 บ. ปริมาณการขาย 160 กก./ด.
    3. ปลาดุก ราคา 70 บ. ปริมาณการขาย 120 กก./ด.
    4. ปลายอน.ราคา 130 บ. ปริมาณการขาย 40 กก./ด.
    5. ลูกฮวกบีบไส้ ราคา 200 บ. ปริมาณการขาย 40 กก./เดือน

   วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายสำรง มาคะวงค์ ผู้ใหญ่บ้านนาดู่เหนือ ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จัดประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตด้านการประมง) ซึ่งได้คัดเลือกแหล่งน้ำ หนองควายน้อย ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ
     ที่ประชุมในวันนี้ได้ทำการคัดเลือกและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ธนาคารผลผลิตด้านการประมงฯ จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นผู้นำของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ธนาคารผลผลิตด้านการประมง และประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้านนาดู่เหนือ ม.10 ต.นาดี   อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวิทยา  มูลน้อยสุ  นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องในเป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน

วันที่? 6? เมษายน? 2564? เวลา? 08.30? น?  น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย หัวหน้า?ส่วน?ราชการ? หัวหน้า?หน่วยงาน?รัฐ?วิสาหกิจ? ผู้บริหารสถานศึกษา?  ผู้?บริหาร?องค์กร?ปกครอง?ส่วนท้องถิ่น? ข้าราชการ? พนักงาน? เจ้า?หน้าที่? สมาชิก?เหล่า?กาชาด?จังหวัด?อุบล?ราชธานี? กำนัน?ผู้ใหญ่?บ้าน?ฯลฯ? ประชาชน?ชาวอำเภอ?โพธิ์ไทร?  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์?  ณ? หอประชุม?ที่ว่า?กา?รอ?ำ?เภอ?โพธิ์ไทร? จังหวัด?อุบล?ราชธานี
โดยมีนาย?เขมราฐ? ขั?มภ?รัตน์? นายอ?ำ?เภอ?โพธิ์ไทร?  ประธาน?ใน?พิธี?

วันที่ 6 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 4 มีนาคม 2564นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเปิดจับปลาและกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ณ.หนองศรีษะกระบือ หมู่ 10 ตำบลคูเมือง และหนองฝางหมู่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  "หิ้วตะกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตร ณ บริเวณลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยรับเกียรติจาก นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด 5 ส.บริเวณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการติดตามผลการฟักไข่ปลาตะเพียนขาว ที่เพาะพันธุ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ข้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ ผลลูกปลาฟักออกเป็นตัว มีอัตราการฟักไข่ที่ดี และลูกปลาแข็งแรงดี จึงปล่อยลงในบ่อดินเพื่ออนุบาลตามลำดับ พร้อมมอบไข่ และอาหารลูกปลาวัยอ่อนแก่ จนท.โครงการฯ ใช้อนุบาลลูกปลาต่อไปครับ

วันนี้ (1 เมษายน 2564) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
เวลา 09.00 น. ปฏิบัติงานตามโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมและรวบรวมผลงานดีเด่นในการประกอบอาชีพ ตามหลักเกณฑ์การประกวด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาส้มบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร โดยในวันนี้ได้แนะนำการจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย มาตรฐานโรงเรือนผลิต ให้แก่ประธานกลุ่มฯ
เวลา 12.00 น. ติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2564 รายนางนาลอน ประสาทศรี ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพาะพันธุ์หอย กบ และปลานิล

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอตระการพืชผลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช 50,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.หลัก) รายนายประสิทธิ์ บุญแก้ว ม.4 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 
     ซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก ในกระชังบก และ การเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอในบ่อพลาสติก ประมงอำเภอจึงได้ให้คำแนะนำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และการทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงปลาให้มีความสะอาดสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาที่เลี้ยงป่วย และป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามาทำร้าย

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่แบบกระชัง และมอบอวนตาถี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมถายในฟาร์มฯ แก่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ แลกเปลี่ยนหารือร่วมกับดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมง บน dashboardวั

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์จังหวัด และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่หมวด 1-7 เป็นความรู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาสู่การติดตามงานระดับหน่วยงานในวันที่ 1 เมษายน 2564 ต่อไป

วันนี้ (30 มีนาคม 2564) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอในพื้นที่ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับนายประยูร  อรสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง นายสิทธิพงษ์ อังคุระษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตาม พรก.ประมง มาตรา 62 ณ บริเวณหนองเมือง พื้นที่ 15 ไร่ หมู่ 4 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อทำการขุดลอกให้มีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น และปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้สวยงาม ต่อไป

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในลงพื้นที่บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเช็คลูกปลาที่ปล่อยลงบ่ออนุบาล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 พบว่าลูกปลาตะเพียนขาวติดจำนวนมาก

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,392)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,304) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,296) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,464) ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (1,463) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,362) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,275) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,224) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,220) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,218) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,195) แบนเนอร์.. (1,165) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (1,133) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (1,128) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (1,098) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (1,061) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (1,055) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (1,053) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (1,017) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (1,013)