บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 มกราคม 2564
นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ และนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสาร วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 15,000 ตัว โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 มกราคม 2564 
 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาดุกแหล่งใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานตอนล่าง มีสมาชิก 56 ราย ผลผลิตปลาดุกประมาณ 3 ตัน/วัน ในการนี้นอกจากเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้ว ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการระบบการเลี้ยงให้ครบวงจร เช่น
- จัดหาลูกพันธุ์จำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาสหกรณ์ 
- ดำเนินการด้านการตลาดจำหน่ายผลผลิตสมาชิก
- แปรรูปผลผลิตเพิ่มความหลากหลาย ลดความเสี่ยง
- เน้นย้ำกับทางกลุ่มให้ทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ซึ่งเป็นตลาดแหล่งใหญ่ในสังคมปัจจุบันและอนาคต

วันนี้ (19 มกราคม 2564) นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประมง  และทดสอบองค์ความรู้เกษตรกร post test ตามแบบทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่าเกษตรกรมีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ถ่ายทอด และสามารถทำแบบทดสอบได้เกินมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วันที่ 18 มกราคม 2564  นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายบัญญัติ ใฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในระบบ Fisheries Map เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  หาก ค.ร.ม. มีมติให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดระลอกใหม่ และรักษาสถานะทางทะเบียนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันที่ 18.มกราคม 2564.เวลา 09.00 น.นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ(Operation Team)คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ(ศพก.)และแปลงใหญ่ ครั้งที่1/2564 ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม โดยมีนายสุวพร หมายเจริญ นายอำเภอตาลสุม เป็นประธานที่ประชุม

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่อำเภอน้ำยืน นาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม เพื่อประสานงาน ชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map และส่งมอบเอกสารแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ( รายได้ - หนี้สิน) ปี 2564 แก่ประมงอำเภอในพื้นที่ดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีนางสาวมานิดา  สิงหกุล ผู้แทนอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคดีเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ต้องหาได้กระทำความผิดฐานทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำโดยใช้ข่ายลอย 
เป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 16 กันยายน 2539 เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 172 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดครั้งแรกโดยมีเจตนาเดียว จึงเปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ ตามมาตรา 138 ในอัตรา 5,000 บาท โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และยินยอมชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ เป็นเงิน 5,000 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โดยเกษตรกรได้แจ้งย้ายสถานที่เลี้ยง โดยได้แจ้ง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บ่อเลี้ยงสร้างใหม่มีสภาพสมบูรณ์แข็งเเรงดี อยุ่ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ และขนย้ายจระเข้มาครบแล้ว จำนวน 29 ตัว

วันที่ 13-14 มกราคม 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 3 ราย 

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โมลาเบ” ทำให้เกิดวาตภัยพัดกระเลี้ยงปลาเสียหายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวน 27 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 286,160 บาท
โดยที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด้านการดำรงชีพ ตามข้อ 5.1.11 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท จำนวน 27 ราย วงเงินช่วยเหลือ 282,160 บาท และให้ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตามระเบียบฯ ต่อไป

วันนี้ ( 14 มกราคม  2564) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC) ประจำเดือน มกราคม  2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟัง ผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคในการดำเนินงาน เเละหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 มกราคม64 เวลา 11.00 น.
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เนื่องจากปลาในบ่อนาย ทรงพล  วรรณวัตร
99 ม. 2  บ้านหนองยาง  ต.โนนสวาง  อ.กุดข้าวปุ้น เป็นแผลติดเชื้อ เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการจัดการบ่อโดยใช้ ปม.1 สาดทุกๆ สัปดาห์

วันที่ 13 มกราคม64 เวลา 14.30 น.นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่ติดตามศพก.เครือข่ายด้านประมง  (รายเก่า) ราย นายสีนวล  วิชาชาติ  ม.11 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 

วันนี้ ( 13 มกราคม 2564) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547กรณีพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเดิ่น ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลี้ยงปลาดุกที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเกียรติจากนางรวีรัตน์ อุปทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้อธิบายและให้ความรู้

วันที่ 13 มกราคม 2564
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอานนท์  หนุนชู ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานการประชุม 
      เลขาที่ประชุมได้แจ้งว่าอำเภอน้ำยืนมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 144 แห่ง และมีวิสาหกิจฯด้านประมง จำนวน 7 แห่ง และการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
    เวลา 13.00น. เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคำสะอาด  ท่าแสนคูณ  และโรงเรียนตำราจตระเวนชายแดนหนองบัวพัฒนา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งกิจกรรมที่มีตอนนี้เป็นกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ได้แนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงปลา และการสร้างอาหารธรรมชาติ และได้รับการต้อนรับจากคณะครูเป็นอย่างดี

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานการประชุม 
      เลขาที่ประชุมได้แจ้งว่าอำเภอน้ำขุ่นมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 63 แห่ง และไม่มีวิสาหกิจฯด้านประมง และการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
    เวลา 13.00น. เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งกิจกรรมที่มีตอนนี้เป็นกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ได้แนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงปลา และการสร้างอาหารธรรมชาติ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา แผนการขับเคลื่อนโครงการฯของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่คณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) เห็นชอบโครงการฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการบูรณาการในแต่ละกิจกรรม โดยสำนักงานประมงจังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการประมงและสนับสนุนปัจจัยด้านประมง  (โดยเกษตรกรจะได้รับพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 1,200 ตัว และอาหารปลาจำนวน 20 กิโลกรัม) ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอังคณา บุญสาม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม

    วันที่ 12 เดือนมกราคม 2554 เวลา 13.30 น นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานการประชุม 
     ซึ่งในวันนี้ ที่ประชุมได้แจ้งว่าอำเภอสว่างวีระวงศ์มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 99 แห่ง และแจ้งผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้ารับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับสาย D 

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาววิภา  กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับนายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม “หนองบัวใหญ่” บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำร่วมกัน และทำกิจกรรม ดังนี้
- ทำความสะอาดบริเวณรอบแหล่งน้ำ 
- สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพิ่มลงในแหล่งน้ำ 
- สุ่มตรวจประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ได้ประชุมหารือถึงแผนการเปิดขายบัตรจับสัตว์น้ำโดยชะลอการเปิดขายบัตรจับสัตว์น้ำออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย เข้าสู่สภาวะปกติ ต่อไป

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวกานต์วรี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่  (1:1) รายนางนาลอน ปราสาทศรี บ้านเลขที่ 96 หมู่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในฟาร์มมีการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน, เลี้ยงกบ, ลี้ยงหอยขม และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวกานต์วรี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่  (1:1) รายนางนาลอน ปราสาทศรี บ้านเลขที่ 96 หมู่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในฟาร์มมีการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน, เลี้ยงกบ, ลี้ยงหอยขม และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
     นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่  (1:1) รายนายศักดินา นักรำ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในฟาร์มมีการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศเป็นหลัก ส่งผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ

วันที่ 12 มกราคม 2564
    นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสำโรง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอสำโรง ครั้งที่ 1/2564 ณ.ห้องประขุมสำโรงเมืองใหม่ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ความก้าวหน้าวิสาหกิจชุมชน
     - ระดับดี 23 แห่ง
     - ปานกลาง 33 แห่ง
     - ปรับปรุง 55 แห่ง

วันที่ 12 มกราคม 2564
นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับผู้นำหมู่บ้านในตำบลไร่ใต้ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 15,000 ตัว โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้ำ ปลอดเชื้อโควิด-19
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล        ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำ พ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำหน่ายสัตว์น้ำได้น้อยลง โดยเฉพาะสัตว์น้ำทะเล เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากสัตว์น้ำที่ใช้บริโภค สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มายังท่าน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังพ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยนายอำเภอสิรินธร ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิศ พลทรัพย์ศิริ เกษตรอำเภอสิรินธร เป็นประธานและดำเนินการประชุมตามวาระ

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์กำกับการบริหารราชการในสถานณ์การฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 ณ.หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

 วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอกุดข้าวปุ้น ครั้งที่ 1/2564  ที่ประชุมได้แจ้งว่า ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ในปีนี้ ทางอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ส่งนายถาวร กันทะมาระ  เข้าประกวด ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านประมง และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ในการประชุมครั้งนี้ นายอำเภอกุดข้าวปุ้น นายตถาพร  สมพอง เป็นประธานการประชุม

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,236)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,192) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,137) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,392) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,298) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,175) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,174) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,163) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,153) แบนเนอร์.. (1,106) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (1,075) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (1,055) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (1,029) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (1,026) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,021) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (1,003) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (984) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (973) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (965) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (953)