บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฎิบัติงานตรวจร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 จำนวน 15 ร้าน ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และนายวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 1,500 ตัว/ราย รำละเอียด  50 กิโลกรัม/ราย แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2563 จำนวน 30 ราย รวมลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 45,000 ตัว รำละอียด 1,500 กิโลกรัม  ณ.ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.รายนางเก้า วงษ์สอน อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.นาสะไม ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชนี โดยได้มอบอาหารและพันธุ์กบนำไปเลี้ยงและสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปว

วันที่ 3สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น.  
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตระการพืชผล ณ ประชุม
ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล โดยมีสมาฎฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผลเป็นประธาน 
      ในการนี้สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผลแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไข พ.ศ.๒๕๖๓
2. การดำเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  
3.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชชรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอโขงเจียม
มอบปัจจัยการผลิตให้โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
   พันธุ์กบ จำนวน 1,200 ตัว
   อาหารเม็ดสำเร็จรูป จำนวน 10 กระสอบ
เพื่อเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนต่อไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านการประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวน 30 ราย รวม ลูกพันธุ์ปลาจะเพียนขาว 300 ถุง รำละอียด 60 กระสอบ ณ ศาลาประชาคม หมู่.2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 10.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว รำละเอียด  50 กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวน 25 ราย รวม ลูกพันธุ์ปลาจะเพียนขาว 250 ถุง รำละอียด 50 กระสอบ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาดุก ม.13  ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
    จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 
   ณ บริเวณหนองเต่า บ้านหนองเต่า ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปล่อยพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 500,000 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 30,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อไป 
   โดยมีนายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองขอน ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองขอน ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร.ต.เจนณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์พื้นที่อำเภอบุณฑริก จำนวน 8 ร้าน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์  ยาสัตว์ ภายในอำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 8 ร้าน

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์  ยาสัตว์ ภายในอำเภอเขมราฐ จำนวน 14 ร้าน

“โครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563 “
----------------------------------------
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ร่วมออกปฏิบัติงานการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจร้านขายอาหารสัตว์,อาหารสัตว์น้ำและยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ตรวจสอบจำนวน 4 ร้าน ซึ่งไม่พบการกระทำความผิดโดยได้มอบเกียรติบัตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงว่าร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำแห่งนี้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์“โครงการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563 

(21 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นางสุุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองผือ (บ้านหนองบัวพัฒนา) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย  บูรณะ  นายอำเภอน้ำยืน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำยืน  ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ
     1. หนองผือ  (บ้านหนองบัวพัฒนา ) ม.14  ตำบลโดมประดิษฐ์ 
     2.หนองคำตาเสร็จ ม.10 ต.โซง
     3.  ห้วยพันแก้ว ม.6 ต.ยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้นำผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมาจำหน่าย ในงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน lot 4 ณ.ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมงได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดร่วมจัดนิทรรศการการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในงานครบรอบ 50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดี กรมการข้าว เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมหารือกับนายถาวร ทองย่อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหนองแวง หมู่ที่ 11 บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 ก.ค.63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ทั้ง 3 แห่ง (1.หนองแป้น ต.เมืองเดช
2.หนองใหญ่ ต.โพนงาม
3.ร่องพาดา ต.ตบหู) เพื่อรอรับกุ้งก้ามกรามในวันที่ 23 ก.ค.63 
    คณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ทั้ง 3แห่ง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เตรียมวัสดุจัดทำที่หลบภัยให้กุ้งฯ และเตรียมวัสดุจัดทำแหล่งอาหารธรรมชาติเพิ่มเติม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น.นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในวัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองสิม ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองสิม ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม  2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  ตรวจสอบแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และแวะเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ปี 63 อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นนางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองเม็ก ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ หนองเม็ก  ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหาย ความสูญเสีย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมและความต้องการในการฟื้นฟูของภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอตระการพืชผล
ดำเนินการติดตามสอบถามข้อมูลรายได้จากการทำประมง ของเกษตรกรที่เข้ามารับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านการประมงนายบัวกรรณ์ ชอบเสียง หมู่ 2 ตำบลสะพือ จำนวน 8 ราย พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายณรงค์ ลุนพรม หมู่ที่ 5 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการติดตามสอบถามข้อมูลรายได้จากการทำประมง ของเกษตรกรที่เข้ามารับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านการประมงนายประเสริฐ ดีปาละ ม.4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี  จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำชุมชนหนองคำนกเปล้า ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อเสริมสร้างให้แหล่งน้ำชุมชนสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่จากการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน
     ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางสาวพเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่ นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(สวพ.4) ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และแผน AIC จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุพัฒร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยนายประชุม ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, นายวิทยา โกษาผล เจ้าพนักงานประมงอาวุโส, นส.วิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง  ตรวจรับและส่งมอบกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน พื้นที่อำเภอเขื่องใน ได้แก่  1.หนองแล้ง ต.ก่อเอ้ 2.หนองฟ้า ต.หนองเหล่า 3.หนองโซน ต.ศรีสุข และ 4..หนองโคกบักหงอก ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 18-20 กรกฎาคม  นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ติดตั้งชุดเพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และในการนี้นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เดินทางมาตรวจติดตามผล พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,719)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,018) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,855) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,185) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,139) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,043) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,005) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,004) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,004) แบนเนอร์.. (959) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (939) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (911) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (898) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (894) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (854) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (842) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (834) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (828) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (809) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (779)