บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกลุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นคำถามที่สำคัญ ดังนี้
1.ขอทราบความสำคัญ วิธีการจัดทำและการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
2.ขอทราบผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
3. ขอทราบผลการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร มีความล่าช้า เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด มีการใช้ประโยขน์ มีการบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จอย่างไร รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
4.ขอทราบผลการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ว่าดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันชี้แจงตามประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่ พบว่ามีเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำม่วงสามสิบ จำนวน 2 ฟาร์ม นำพันธุ์ปลามาจำหน่าย จาการสอบถาม พันธุ์ปลาที่จำหน่ายได้ดีคือ ปลาดุกบิ๊กอุยและปลาดุกเทศ และตลาดสดศรีเมืองใหม่ ปลานิลสด กิโลกรัมละ 80 บาท ปลาดุกบิ๊กอุย กิโลกรัมละ 60 บาท ปลานิลแดดเดียว กิโลกรัมละ 40 บาท ปลาส้มแม่แจ๊ะจากอำเภอบุญฑริก กิโลกรัมละ 150 บาท ปลาส้มจากบ้านแหลมสวรรค์อำเภอสิรินธร กิโลกรัมละ 120 บาท ปลาทูแช่แข็ง กิโลกรัมละ 60 บาท

     วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและขึ้นทะเบียนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ นายอนันต์ หวังเจริญ ม.8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยพบว่า อดีตเกษตรกรปลูกแตงโมในพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ แต่เนื่องจากได้ผลผลิตต่ำ ปี 2562 จึงปรับปรุงพื้นที่ขุดบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อๆละ 1 ไร่ ปล่อยลูกปลานิลแปลงเพศที่ซื้อมาจาก ป.เจริญฟาร์ม ลงเลี้ยงบ่อละ 50,000 ตัว รวมอนุบาลลูกปลา จำนวน 100,000 ตัว มีกำไรครั้งละประมาณ 30,000 บาท
      โดยผลผลิตลูกปลาที่ได้จะจำหน่ายให้กับบริษัท ธนวัฒน์ ฟาร์ม ในขนาดลูกปลา 48 ตัว/กก.ๆละ 105 -110 บาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2563 และเวลา  13.30 น. ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

 วันนี้ (19 ตุลาคม 2563)  เวลา 08.30 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ประจำปี 2563 และการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตออนไลน์ผ่าน dartbord ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

วันนี้ (16 ตุลาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงใจร่วมแรง ทำความสะอาด ๕ ส. บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นระเบียบ และสวยงาม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและเฝ้าระวังการเกิดภัยของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลสองคอน ตำบลเหล่างามและตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ราย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ตำบลหนองเหล่า ดำเนินการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri Map) รายนายฉวี บุญโสม ม.6 บ้านป่าก่อ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่13 ตุลาคม 2563 นายบัญญัติไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร ณ.หอประชุมทีว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วม
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ดังนี้                                                               
       - เวลา 07.00 น. 
        พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป    
       - เวลา 08.19 น.
        พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม 
        - เวลา 19.19 น. 
         พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง โดยมีนายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธาน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้ เวลา 07.30 น ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาฯ และเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้ เวลา 07.30 น ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาฯ ณ  บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธรรมนูญ  แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้ให้คำแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวน 3 องค์กร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง เขียนโครงการของบประมาณโครงการองค์กรภาคประชาชน เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
1.องค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านสว่างออก เสนอโครงการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสู่การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน งบประมาณดำเนินโครงการฯ 15,637,000 บาท
2.องค์กรประมงพื้นบ้านตำบลท่าช้าง เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้ชุมชน งบประมาณดำเนินโครงการฯ 2,118,500 บาท
3. องค์กรประมงพื้นบ้านตำบลบุ่งมะแลง เสนอโครงการสนับสนุนองค์กรประมงพื้นบ้านตำบลบุ่งมะแลง งบประมาณดำเนินโครงการฯ 4,306,000 บาท

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะให้คำแนะนำองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านสว่างออก เขียนเสนอโครงการของบประมาณโครงการองค์กรภาคประชาชน เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ที่จะขอดำเนินโครงการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่างประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นางสาวนิภาพร ทองแปลง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายลำพอง ตาทอง พนักงานพัสดุ ส.3 เข้าร่วมกิจกรรม "คนอุบลหิ้วเป๋าไม่เอาถุง" โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณด้านหน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมพิธีกราบลาและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี หลังสิ้นสุดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิท-19 ณ โครงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย ต.กอเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 5 ตุลาคม  2563 เวลา13.30 น. นายศุภกิตตื  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ การประมง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และพิจารณา ประกาศผลรายชื่อเกษตรกร และการจ้างงาน ระยะที่ 2 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขมราฐโขงเจียม ดอนมดแดง วารินชำราบ  บุณฑริก ศรีเมืองใหม่และอำเภอตาลสุม โดยมี นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ติดตามงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลักอำเภอเขมราฐ นายทนงค์ บุดดาเคย พบว่ามีกาดำเนินงานด้านการประมงเพิ่มขึ้นคือมีการขยายบ่อใหม่ อีก 3 บ่อ เลี้ยงปลาหมอ ปลานิล มีการสร้างอาหารธรรมชาติคือเพาะแหนแดงอาหารปลากินพืช พบจุดบกพร่องคือแผ่นความรู้ดัานการประมงชำรุดเสียหายตามกาลเวลาพร้อมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแผ่นป้ายความรู้ใหม่จากสำนักงานประมงจังหวัดในโอกาสต่อไป

วันที่ 2 ตุลาคม 2563  
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (เขต 4) อุบลราชธานี (ศูนย์ดอนมดแดง)
จำนวน 40 ถุง รวม 8,000 ตัว เพื่อปล่อย 
ณ พื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดล 
ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
 โดยมีนายสมาฎฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผลเป็นประธาน นำปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในครั้งนี้

วันที่ 1  ตุลาคม 2563 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางอัฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดุร้าย (จระเข้) ของนายปรีชา กั้วมาลา ซึ่งพบว่ามีการเลี้ยงจระเข้จำนวน 10 ตัว ณ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม POC จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวัน CD Day Ubon 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเนวาดา แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?fbclid=IwAR1aamAvETU_sRARjX5X9xQ1a9K-b70XsIvdLeRGKs7Hyt1UBEos50IyBHM

 

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14 พร้อมด้วย นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม หมู่ 4 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา หมู่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดกรมประมง ร่วมงานแข่งขันกีฬาเขต 14 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกีฬา วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาฮาเฮ จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ร่วมมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์  ผู้ตรวจราชการเขต 14 เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ประชุมที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยการประชุมครั้งนี้ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ และแนวทางการพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ปลาส้มเป็นสินค้าประจำจังหวัด

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,982)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,100) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,977) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,301) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,236) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,113) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,093) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,092) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,090) แบนเนอร์.. (1,043) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (1,012) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (985) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (965) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (962) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (941) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (915) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (909) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (903) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (895) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (834)