ทำเนียบผู้บริหาร 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


ทำเนียบผู้บริหาร
    สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น
จำนวน 14 คน ดังนี้
    
ลำดับที่           ชื่อ – สกุล                                            การดำรงตำแหน่ง พ.ศ.
   1.           นายเสน่ห์ เมืองหมุด                                        2531 – 2533*
   2.           นายธงชัย หง่าสง                                            2533 – 2535*
   3.           นายพิภพ กมลรัตน์                          2 พฤศจิกายน 2535 – 24 เมษายน 2538
   4.           นายคีรี กออนันตกุล                        25 เมษายน 2538 – 2 ตุลาคม 2538
   5.           นายมาโนชญ์ เบญจกาญจน์                             2538 – 2541*
   6.           นายสุวัฒน์ เทียมเพ็ง                      12 ธันวาคม 2541 – 1 ธันวาคม 2544
   7.           นายสันติ สังข์ทอง                          28 ธันวาคม 2544 – 18 ธันวาคม 2545
   8.           นายพิศ นพรัตน์                             19 ธันวาคม 2545 –  30 เมษายน 2547
   9.           นายสมยศ สุขเจริญ                        30 เมษายน 2547 – 29 สิงหาคม 2550
  10.          ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ เขตสมุทร            29 สิงหาคม 2550 – 30 กันยายน 2552
  11.          นายมานพ แจ้งกิจ                          19 พฤศจิกายน 2552 – 12 ตุลาคม 2553 
  12.          นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์              7 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2557
  13.          ดร.ประเสริฐ มั่นศิริ                         30 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2562
  14.          นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง                    20 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ      *ไม่มีข้อมูลวันที่/เดือน