บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
นายประชุม ดวนใหญ่

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชนี
    
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


    


เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


    


ประมงอำเภอ


    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000