บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
นายประชุม ดวนใหญ่

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชนี)
    
นายประชุม ดวนใหญ่

นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี
    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


    


ประมงอำเภอ


    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000