ติดต่อเรา  

 ติดต่อเรา  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี                                          เบอร์โทร 045-474056 / 045-243033
         - ประมงจังหวัดอุบลราชธานี                                             เบอร์โทร 099-3522965
         - หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์                                  เบอร์โทร 065-7171452
         - หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง                          เบอร์โทร 065-7171451
         - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง                     เบอร์โทร 065-7171447
         
สำนักงานประมงอำเภอ                                         
         - อำเภอเขมราฐ (รับผิดชอบอำเภอนาตาล อีก 1 อำเภอ)         เบอร์โทร 065-7172778
         - อำเภอเดชอุดม (รับผิดชอบอำเภอทุ่งศรีอุดม อีก 1 อำเภอ)   เบอร์โทร 065-7174189
         - อำเภอเขื่องใน  (รับผิดชอบอำเภอเมือง อีก 1 อำเภอ)           เบอร์โทร 065-7172705
         - อำเภอวารินชำราบ (รับผิดชอบอำเภอสำโรง อีก 1 อำเภอ)    เบอร์โทร  065-7171458
         - อำเภอม่วงสามสิบ (รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก อีก 1 อำเภอ) เบอร์โทร 065-7171457
         - อำเภอนาจะหลวย (รับผิดชอบอำเภอบุณฑริก อีก 1 อำเภอ)   เบอร์โทร 065-7173850
         - อำเภอตระการพืชผล (รับผิดชอบอำเภอดอนมดแดง อีก 1 อำเภอ) เบอร์โทร 065-7173649
         - อำเภอพิบูลมังสาหาร (รับผิดชอบอำเภอตาลสุม อีก 1 อำเภอ)  เบอร์โทร 065-7174246
         - อำเภอโพธิ์ไทร (รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น อีก 1 อำเภอ)      เบอร์โทร 065-7178722
         - อำเภอน้ำยืน (รับผิดชอบอำเภอน้ำขุ่น อีก 1 อำเภอ)                เบอร์โทร 065-7176075
         - อำเภอศรีเมืองใหม่                                                              เบอร์โทร 065-7174504
         - อำเภอสว่างวีระวงศ์ (รับผิดชอบอำเภอนาเยีย อีก 1 อำเภอ)     เบอร์โทร 065-7179153
         - อำเภอสิรินธร                                                                      เบอร์โทร 065-7190821
Fax สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี     045-344609
Fax หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) 045-242601-02
Fax  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)  045-252953,045-252940
         ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี  045-254332
         หน่วยบูรณะแหล่งน้ำอุบลราชธานี  045-243060