ประมงเมืองแห่งปลาแซบหลาย  เข้าร่วมประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงเมืองแห่งปลาแซบหลาย  เข้าร่วมประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมงเมืองแห่งปลาแซบหลาย  เข้าร่วมประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น.
นายสุนทร รุ่งเรื่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)
นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอตระการพืชผล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 3 และหมู่ 11 เข้าร่วมประชุม/ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพี้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ลำเซบกหน้าวัดท่าบ่อแบง หมู่ที่ 3 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 
ทั้งนี้ การประกาศแนวเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ ตามพรก.ประมงฯได้นั้นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลำเซบกหน้าวัดท่าบ่อแบง เป็นพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำตามพรก.ประมงฯ ต่อไป

#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผล 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  319   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ