กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง จำนวน 100 คน ซึ่งอธิบดีกรมประมง ได้แสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนกรมประมงให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพและคุณธรรม บุคลากรกรมประมงจะต้องช่วยกันนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ด้วยการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานภายใต้หลักคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” ที่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1.จะต้องได้ผู้นำที่ดี 2.การมีผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ 3.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4.มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 5.การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และ 6.การประเมินผล อันจะนำไปสู่การยกระดับระบบราชการ 4.0 ภาครัฐมีการพัฒนาองค์กรที่มีการทำงานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน มีการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมดิจิทัล เพื่อผลักดันให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำผลการประเมินตามเกณฑ์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับกรมประมงอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบการสัมมนา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2565   240   รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก   227  การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ป...  208  การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565   201  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   105  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   103  หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  102  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  99  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  91  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  87

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ