การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 1/2563

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21 |  อ่าน: 467 ครั้ง
 

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินที่ 1

    สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ส่วนราชการมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการลดภาระของส่วนราชการสำหรับการประเมินผู้บริหารองค์การในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม 
 

     ดังนั้น นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรยกเว้นการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะในรอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้มีการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งปีแทน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยให้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นประเด็นการประเมินด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในรอบ 12 เดือนต่อไป

หนังสือแจ้งการปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.  คลิก

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,521)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,378) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,033) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,800) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,729) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,584) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,424)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900