การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 1/2563

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินที่ 1

    สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ส่วนราชการมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการลดภาระของส่วนราชการสำหรับการประเมินผู้บริหารองค์การในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม 
 

     ดังนั้น นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรยกเว้นการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะในรอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้มีการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งปีแทน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยให้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นประเด็นการประเมินด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในรอบ 12 เดือนต่อไป

หนังสือแจ้งการปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.  คลิก

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   445   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  194  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   164  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  159  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   157  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  155  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  154  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  146  การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs   140  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ