ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความ รุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กําหนดมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค สุขภาพ สําหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1007.4/326 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุมแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติให้ทุกกระทรวงมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทํางาน บางอย่างภายในที่พักนอกที่ตั้งของส่วนราชการได้ตามความเหมาะสมแล้วรายงานผลการดําเนินการ โดยให้ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมทําบัญชีเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   376   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  184  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   159  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  152  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   149  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  146  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  143  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  137  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  131  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ