ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-04-05 |  อ่าน: 2,034 ครั้ง
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความ รุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กําหนดมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค สุขภาพ สําหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1007.4/326 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุมแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติให้ทุกกระทรวงมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทํางาน บางอย่างภายในที่พักนอกที่ตั้งของส่วนราชการได้ตามความเหมาะสมแล้วรายงานผลการดําเนินการ โดยให้ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมทําบัญชีเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,523)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,379) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,034) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,801) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,730) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,585) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,425)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900