ตัวชี้วัดกรมประมง

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ตัวชี้วัดกรมประมง 

บทความหน้าหลัก


ปี 2565

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดกรมประมง) คลิก

ปี 2564

1. การประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) คลิก

2. คู่มือการประเมินส่วนราชการ 2564 คลิก 

ปี 2563

ตัวชี้วัดกรมประมง และหน่วยงานผู้จัดเก็บตัวชี้วัด คลิก

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2563 คลิก

2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2563 คลิก

3. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1  คลิก

4. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 2  คลิก

5. การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 2563 คลิก

6. คู่มือการประเมินส่วนราชการ 2563  คลิก

7. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบ 12 เดือน คลิก

ปี 2562

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2562 คลิก

2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2562 คลิก

3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบ 12 เดือน คลิก

ปี 2561

1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2561 คลิก

2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2561 คลิก

3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 1/2561 คลิก

4. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 2/2561 คลิก 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   376   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  184  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   159  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  152  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   149  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  146  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  143  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  137  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  131  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ