การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง..คลิก

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง ซึ่งผู้บริหารกรมประมงมีนโยบายให้กรมประมงกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ กรมประมง ที่หลากหลายช่องทาง และให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรับเรื่อง ติดตาม รายงานผล เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส และรายงานต่อสาธารณะผ่านระบบการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Complain System) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่อง ติดตามเรื่อง (Tracking System) และสามารถแสดงสถิติจำนวนข้อร้องเรียน และผลการจัดการข้อร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซด์กรมประมง ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนา ระบบงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 284  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัวชี้วัดด้านดิจิทัล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว... จำนวนผู้อ่าน 200 การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7) การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)  จำนวนผู้อ่าน 159 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565  จำนวนผู้อ่าน 133 ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำ... จำนวนผู้อ่าน 130 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 120 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.... จำนวนผู้อ่าน 106 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 92 งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทา... จำนวนผู้อ่าน 88 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 81


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  รายละเอียด เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900    email  adgfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620590  FAX 02-5796729  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6