Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก   583   Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   230  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว...  162  รางวัล Best Practice กรมประมง   130  การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใหม่ (New M...  120  การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)   111  กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า   106  การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565   106  รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?...  96  การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) การ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ