กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า..คลิก

สำหรับวันนี้ พบกับกรมประมง ที่ได้พัฒนาองค์การจนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า


กรมประมง เน้นการสานพลังทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประมงทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ มีการออกแบบกระบวนการ (Redesign process) เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาในการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชน และปรับเปลี่ยนการให้บริการสู่ระบบดิจิทัล

ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ได้แก่

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในทางการค้า ลดระยะเวลา ลดเอกสาร และค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมประมง

โครงการบึงหนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากธนาคารสัตว์ เป็นโครงการตามความต้องการของชุมชนบ้านโป่งในการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ราษฎรในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้ชุมชนผลิตสัตว์น้ำบริโภค 3.75 ตัน มีรายได้ถึง 198,709 บาท

การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลือง และมีบทบาทนำในเครือข่าย AN-IUU เพื่อแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 280  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัวชี้วัดด้านดิจิทัล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว... จำนวนผู้อ่าน 195 การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7) การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)  จำนวนผู้อ่าน 156 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565  จำนวนผู้อ่าน 133 ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำ... จำนวนผู้อ่าน 126 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 112 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.... จำนวนผู้อ่าน 101 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 92 งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทา... จำนวนผู้อ่าน 81 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 80


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  รายละเอียด เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900    email  adgfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620590  FAX 02-5796729  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6