วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ

“9 ทศวรรษ 6 รัชกาล สืบสานพัฒนา การประมงก้าวหน้า ทรัพยากรยั่งยืน”

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานฯ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ จำนวนกว่า 1,200,000 ตัว ลงสู่ 4 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของไทย พร้อมมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และแสดงความยินดีกับกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรเสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน จากวุฒิสภา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อนำไปสู่ภาคการประมงของประเทศที่มีความเข้มแข็ง ผลิตสัตว์น้ำ สินค้าประมงที่ได้มาตรฐาน ป้องกันและปราบปรามการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพประมงให้เกิดความมั่นคง และสร้างวิถีความอยู่ดีมีสุขให้แก่เกษตรกรชาวประมงและประชาชนมาโดยตลอด ถึงแม้ที่ผ่านมาการประมงของไทยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งจากภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตสัตว์น้ำตกต่ำ รวมถึงผลกระทบจากโรคระบาดโควิด - 19 แต่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการประมงของไทยไม่หยุดนิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรชาวประมง จึงได้มีนโยบายและให้แนวทางการปฏิบัติแก่กรมประมง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการประมง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกรมประมงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนเป็นโครงการต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนด้วยการเพิ่มความรู้ พัฒนา และปลูกจิตสำนึกรักหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนพื้นถิ่นบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทั่วประเทศ โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน ยกระดับการผลิตด้านการประมง ในรูปแบบ“การตลาด นำการผลิต” ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าประมงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างมาตรฐานสินค้าประมงให้อยู่ในระดับสากล รวมไปถึงร้าน Fisherman shop จุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำสู่ผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่ง รับประกัน ความสด สะอาด

ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน ทำให้ในปี 2565 ที่ผ่านมากรมประมงสามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งในปีนี้ กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐถึง 8 รางวัล ด้วยกัน อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดีเด่น ประเภทเลื่องลือขยายผล : ห้วยถ้ำมด - หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่ายขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน : กุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ก้าวข้ามความจนคนเขื่อนอุบลรัตน์ / รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) / รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนารบริการ : White list hatchery เพื่อสนับสนุนลูกกุ้งทะเลปลอดโรค รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : เพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน) / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : หนองต่าย ร่วมใจลดรายจ่าย สร้างรายได้จากธนาคารสัตว์น้ำชุมชน / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน : จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างมูลค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาคการประมงของประเทศได้เป็นอย่างดี และรางวัลจากวุฒิสภา ในฐานะที่กรมประมงเป็นองค์กรที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565

อธิบดีกล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ กรมประมงได้จัดกิจกรรมของวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นพร้อมกัน โดยมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2. กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 3. หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ 4. เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนกว่า 1,200,000 ตัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการประมงไทย อาทิ เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และการมอบโล่รางวัลงานวิจัยประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้เกษียณอายุซึ่งมีคุณูประการต่อกรมประมง มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการตรวจการประมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวประมงและเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วย

ขอบคุณภาพข้่าวจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก   583   Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   230  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว...  162  รางวัล Best Practice กรมประมง   130  การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใหม่ (New M...  120  การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)   111  การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565   107  กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า   106  รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?...  96  การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) การ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ