การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs)

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง) ประเด็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังกรม และ Action Plan การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ และระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ