การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทัล

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐโดยใช้รูปแบบดิจิทัล 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


กรมประมงปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการ บริการภาครัฐ โดยใช้รูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อม โยงหลายหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของ เวลา พื้นที่ และกลุ่มคน

ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมประมงมีงานบริการที่สามารถนำมายกระดับการให้บริการแบบ Fully Digital โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กพร.และสำนักงานรัฐบาลดิจิตัล (องค์การ มหาชน ) จำนวน 2 โครงการ ครอบคลุม 11 งานบริการ สำหรับโครงการพัฒนาใบอนุญาตบน ระบบ Biz Portal จะทดสอบ อบรมและเปิดให้ใช้บริการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่วนงานบริการที่อยู่ภายใต้โครงการ Re-Process และการจัดทำระบบต้นแบบ Prototype จะทดสอบระบบและอบรมภายในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ในขณะเดียวกันกรมประมงได้ เตรียมการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการคู่ขนานกันไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อผู้รับบริการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ