การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) และผู้ทำการประมง (ทบ3) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ Re-Process & Prototype

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) และผู้ทำการประมง (ทบ3) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ Re-Process & Prototype 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กพร. ศทส. กบม. กตร. สปก. และสนง.ปจ. เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) และผู้ทำการประมง (ทบ3) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ Re-Process & Prototype โดยทีมที่ปรึกษาขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ในการพัฒนาระบบฯ และตรวจสอบแผนผังการดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การออกแบบ Web Service ตรงตามความต้องการ สามารถรองรับ การใช้งานของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   644   การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs   217  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   191  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  188  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  173  การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่...  132  การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) แล...  130  กรมประมง "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้...  123  การประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม...  120  การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมา...  116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ