การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and Key Results (OKRs)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and Key Results (OKRs) 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and Key Results (OKRs) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงาน ในการจัดทำ OKRs ของหน่วยงานในกรมประมงให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกับ Objective and Key Results (OKRs) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่นำมาใช้ในองค์กร เนื่องจาก เป็นเครื่องมือการจัดการในการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายและตระหนักถึง สภาพปัญหาองค์กร พร้อมทั้งมุ่งค้นหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ สามารถวัดผลได้ ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถของบุคลากรที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนางานให้เพิ่มขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนดเงื่อนไขความสำเร็จ และพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการทำงานอีกด้วย ซึ่ง OK&S ถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ สำหรับหน่วยงานราชการ และถือว่าแนวทางใหม่ที่ท้าทายของกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก   580   Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   227  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว...  152  รางวัล Best Practice กรมประมง   126  การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใหม่ (New M...  116  การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565   104  การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)   103  กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า   102  รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?...  91  การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) การ...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ