การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and Key Results (OKRs)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and Key Results (OKRs) 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and Key Results (OKRs) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงาน ในการจัดทำ OKRs ของหน่วยงานในกรมประมงให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกับ Objective and Key Results (OKRs) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่นำมาใช้ในองค์กร เนื่องจาก เป็นเครื่องมือการจัดการในการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายและตระหนักถึง สภาพปัญหาองค์กร พร้อมทั้งมุ่งค้นหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ สามารถวัดผลได้ ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถของบุคลากรที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนางานให้เพิ่มขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนดเงื่อนไขความสำเร็จ และพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการทำงานอีกด้วย ซึ่ง OK&S ถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ สำหรับหน่วยงานราชการ และถือว่าแนวทางใหม่ที่ท้าทายของกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   653   การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs   223  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  188  การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) แล...  134  การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่...  133  กรมประมง "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้...  125  การประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม...  123  การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมา...  117  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs...  110  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop   106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ