ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กพร. ศทส. ตร. กพจ. กพช. กพอ. และกมป.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของผู้บริหาร ส่วนราชการ และการกำหนดรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดสำหรับ ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 พร้อม ทั้งมอบหมายให้จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีการขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย สำหรับรอบการประเมิน 9 เดือน หรือ 12 เดือน ที่คาดการณ์ว่าจะดำเนินการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาน้ำมัน ราคาอาหารสัตว์ที่ปรับขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิต เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   377   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  184  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   159  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  153  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   149  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  147  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  143  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  138  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  131  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  131


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ