หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ คือ ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (ประมง) งานขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ และงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 และ ทบ.2

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ คือ ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (ประมง) งานขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ และงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 และ ทบ.2 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา บริหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ กมป. กพจ. กพช. ศทส. กตร. และกพส. เข้าประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Meeting กับหัวหน้าทีมโครงการ Re-Process & Prototype (ผชช.วณิสรา สุขวัฒน์) จาก สำนักงาน ก.พ.ร. และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ คือ ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (ประมง) งานขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ส่งออกสัตว์น้ำ และงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรทบ.1 และ ทบ.2 โดยผู้แทนหน่วยงานของกรมประมง ได้กำหนดสถานะ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการปัจจุบัน และความต้องการในการปรับปรุง กระบวนการทำงานในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  139   ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   130  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   121  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  120  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  114  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  114  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  105  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  100  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกร...  95  ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ