การทำอาหารปลาลดต้นทุน

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

การทำอาหารปลาลดต้นทุน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-18  |   ข่าววันที่: 2021-01-15 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

นายอุดม คูณดอน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางดวงแข อังศุภานิช หัวกน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง ประมงอำเภอเมืองสระแก้ว ให้ความรู้ด้านการทำอาหารปลาลดต้นทุน แก่สมาชิกธนาคารสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (524)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (506) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (428) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (427) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (356) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (353) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (329) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (329) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (307) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (294) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว.. (292) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (282) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (279) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (278) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (276) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (264) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (261) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่.. (260) ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร.. (252) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (238)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000