ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (345)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (236) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (234) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (226) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (194) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (186) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (178) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (157) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (154) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (154) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (137) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (132) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (124) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (119) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (114) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (109) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (105) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (105) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (100) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (92)