Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   972   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   247  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   121  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  105  ประกาศกรมประมง   99  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   94  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    93  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  92  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   90  การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดหลักประกันการกู้เงินและการอนุมัติเกษตรกรเ...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ