Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 984 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,113)  Infographic.. (2,230) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,853) อำนาจหน้าที่.. (1,699) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,649) ทำเนียบ ผอ... (1,610) โครงสร้าง กนป... (1,600) อัตรากำลัง.. (1,573) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,517) ประวัติ กนป. .. (1,502) การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563.. (1,483) การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. (1,215) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (1,142) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,139) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,085) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,083) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (1,047) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (984) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564.. (877) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (803)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร