โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 

ข่าวกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการฯ

1. แบบคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 (เรือไม่เกิน 1 ลำ)

2. แบบคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงการประมง ระยะที่ 2 (เรือไม่เกิน 3 ลำ)

3.  แบบคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงการประมง ระยะที่ 2 (เรือไม่เกิน 5 ลำ)

4. หนังสือรับรองผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 (กรณีเป็นสมาชิกสมาคมประมง)

5. หนังสือรับรองผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 (กรณีไม่เป็นสมาชิกสมาคมประมง)

6. แบบสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2

7. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   944   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   241  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   112  ประกาศกรมประมง   98  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  96  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    91  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   86  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  85  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   84  การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ้งไทย"    79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ